جداسازی سه رقم سه رقم در Django

برای جداسازی سه رقم سه رقم اعداد در جنگو دو راه وجود دارد .

راه اول استفاده USE_THOUSAND_SEPARATOR که در تنظیمات جنگو قرار دارد
راه دوم استفاده از humanize در قسمت تمپلیت
هر دو روش با زبان فارسی سازگاری ندارد .
زمانی که در قسمت تنظیمات جنگو

 LANGUAGE_CODE = 'en-us'

است ، میتوان از

USE_THOUSAND_SEPARATOR = True

استفاده کرد تا اعداد به صورت سه رقم سه رقم جداسازی شوند
ولی وقتی

LANGUAGE_CODE = 'fa-ir'

شود ، نمیتوان از این قابلیت استفاده کرد.
همچنین زمانی که زبان جنگو فارسی است نمیتوان از روش دوم استفاده کرد .
ابتدا در قسمت INSTALLED_APPS در قسمت تنظیمات

django.contrib.humanize

را اضافه کنید
سپس در قسمت تمپلیت

{% load humanize %}
{{ myNumber|intcomma }}

را فراخوانی و استفاده کنید که البته با زبان فارسی مشکل دارد .

1 Like